• Gebruikersraad Enter description here.

  Verslag gebruikersraad 23/05/2016

  Aanwezigen: Katrien Staelens, Sara Mermans, Annick Mauroo, Heidi Seynaeve, Geert Verpoest, Evelyne Peferoen, Evelien Vandekerckhove, Melissa Buyse, Delphine Wante , Nathalie Mattheeuws, Monique Dereepere, Caroline Combes, Nico Courtens, Heidi Theuninck

   

  Verontschuldigd:   Els Vandenbulcke,  Danny Decoene,  Wim Camelbeke , Petra Derycke, Leen Van Meerhaeghe, Ivan Lahousse, Samira Ben Salah, Bjorn Alliet

  1. Goedkeuring vorig verslag

   

  1. Nieuws vanuit het MFC

   

  1. Aanpassingen in het charter

   

  Er werden een aantal veranderingen aangebracht in het charter, o.a. omtrent RTH, ochtend- en avondopvang, de rechten van de minderjarige in de jeugdhulp, de onkosten die niet in de dagprijs inbegrepen zijn…

  Alle aanpassingen werden toegelicht, ouders verklaren zich akkoord.

   

  1. Aanpassingen in het protocol

   

  Punt 11: vervoer kan door een vrijwilliger of een student gedaan worden, dit wordt meegedeeld bij inschrijving en uiteraard vallen deze mensen onder de verzekering van de Kindervriend.

  Ouders zijn akkoord.

   

  1. Verslag van de inspectie

   

  Inspectie omtrent procedures rond grensoverschrijdend gedrag (agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag): over het algemeen lovende commentaren van de inspectie.

  Aandachtspunten: digitaal registratiesysteem is een must, alles centraal bijhouden zodat tendensen misschien zichtbaar worden en er eventueel kan bijgestuurd worden.

   

  1. Beleidsplan

   

  Oudervergadering is niet doorgegaan wegens heel drukke agenda… De clusterwerking wordt kort toegelicht en ouders krijgen de kans om hun bezorgdheden, aandachtspunten… te noteren. Deze worden uiteraard ter harte genomen!

   

  1. BuBaO

   

  Aan de hand van een beknopte vragenlijst worden tips, suggesties, verbeterpunten… gevraagd bij de organisatie van de oudercontacten, teams…

   

  1. Uit het vorig verslag

   

  Links en verwijzers plaatsen op de website is een mogelijkheid, maar omwille van de veelheid aan info worden enkel de “grote” topics benoemd: voorbeelden: rechtenverkenner, mutualiteit, stadhuis…

   

  1. Data

   

  05/06: zomerfeest

  06/06: vrije dag

  23/06: oudercontact

  27/06: oc Tweesprong

  28/06: schoolverlatersfeest

  01/09: eerste schooldag

  23/09: droomdag voor de kinderen n.a.v. 60 jaar Kindervriend

   

  Gebruikersraad volgend schooljaar:

  17/10/16

  23/01/17

  15/05/17

   

  1. Varia

   

  • Speelpleinwerking op locatie in Moorsele voor kinderen van Kindervriend of Waterlelie en de brussen: 11-15 juli
  • Smig en Smog: veel enthousiaste reacties van de kinderen, super dus!!
  • Klapperman: ook daar horen ouders enthousiaste verhalen over.
  • Schoolreis: reeds een aantal jaren is dit geen gebeuren meer voor de hele school, leerkrachten bekijken wat haalbaar is voor hun klasgroep

  Datum volgende gebruikersraad 17 oktober 2016 om 20.00

  Verslaggever: Heidi

   

   

   

 • Schoolraad Enter description here.

  Verslag Schoolraad dd. 17 september 2012

  Aanwezig: Annabel Roobrouck, Griet Pottie (Olmenlaan), Fabrice Vallez, Frauke Cosaert, Siska Buysschaert, Nathalie Mattheeuws, Wim Camelbeke, Raf Vandemaele

  Verontschuldigd: Mieke Van Moerkerke, Barbara Vande Walle

  Ontslagnemend: Petra Derycke

  Agenda: Enig punt en reden voor deze extra bijeenkomst van de Schoolraad teneinde advies te formuleren aan het Schoolbestuur: eventuele reorganisatie van de afdeling  de Olmenlaan met name een mogelijke sluiting ervan.

  • Wim Camelbeke schetst de situatie van de afdeling de Olmenlaan in het licht van een mogelijke sluiting.
  • Hij kreeg van het Schoolbestuur de opdracht de Schoolraad in september samen te roepen om de procedure tot reorganisatie (evt. sluiting) te starten.
  • Het geheel wordt geschetst vanuit financieel standpunt, vanuit pedagogisch oogpunt en eventuele gevolgen voor het personeel.
  • Financieel.

  Er wordt verwezen naar het masterplan: herinrichting van de gebouwen in de Kindervriend.

  Er moet, bij de herinrichting van de gebouwen rekening gehouden worden met de noden, de zorgvragen van de kinderen die er nu zijn en de komende jaren zullen opgenomen worden.

  Er is een grote stijging van kinderen met grotere zorgvragen. Er zijn ook veel kleuters met grotere beperkingen (o.a. qua mobiliteit, rolwagengebruik, slaapbehoeften tijdens de dag, …). Nu zijn er al klassen die geen speeltijd hebben omwille van de problemen voor geschikte opvang van de kinderen op de speelplaats.

  Bovendien zal, als de voorstellen van het Ministerie van Onderwijs goedgekeurd worden, een nieuwe attestering komen. De kinderen T2 (Olmenlaan en Kindervriend Rollegem) worden nog meer de kinderen met de meeste zorgen en minder schools aanbod. Dit omwille van de nieuwe bepaling van kinderen T2 (lagere intellectuele mogelijkheden).

   

  In de Olmenlaan zijn nu nog 18 kinderen. Dit schooljaar was er maar 1 nieuwe inschrijving en er zijn 5 schoolverlaters. De verhouding aantal personeel tegenover aantal kinderen in Olmenlaan in vergelijking met de Kindervriend Rollegem, is niet meer evenredig (onverantwoord verschillend).

  In de Kindervriend moeten daardoor grotere groepen gevormd worden.

   

  Er moet uitdrukkelijk vermeld worden dat in de Olmenlaan het personeel een ‘totaal opdracht heeft’: alle opvang tijdens de speeltijd en over de middag, regeling van alle aspecten van een schoolgebeuren (organisatie oudercontacten, … ) wordt door hetzelfde team verzorgd.

  Pedagogisch

  De vraag stelt zich of het pedagogisch verantwoord is om zoveel personeel te concentreren in de Olmenlaan. In de afdeling te Rollegem moeten daardoor grotere groepen gevormd worden.

  Bij eventuele sluiting moet voldoende aandacht besteed worden aan de opvang van de kinderen van de Olmenlaan.

  Personeel

  Eventuele sluiting van de Olmenlaan is voor het personeel uiteraard moeilijk en kan gevolgen hebben voor hun statuut en het personeelsbestand in zijn totaliteit van de scholengemeenschap.

  Opdracht vanuit het Schoolbestuur en afspraken

      

      -      De procedure tot eventuele sluiting moet opgestart worden in september 2012.

              Daartoe moet ook contact genomen worden met het diocees en het VVKBUO.

              Alle overlegorganen moeten (o.a. de Schoolraad ) bijeengeroepen worden.

       -      Het kostenplaatje van een  eventuele sluiting moeten in kaart gebracht worden (o.a.

              Agion contacteren i.v.m. de lening en gevolgen van evt. sluiting).

   

  • Er worden geen substantiële investeringen gedaan in de Olmenlaan.
  • De problematiek van evt. sluiting moet besproken worden met de kloostergemeenschap en de deken (gevolgen voor de Erfpacht)
  • Gevolgen nagaan op infrastructureel gebied in de Kindervriend te Rollegem voor de opvang van de leerlingen die overkomen van de Olmenlaan .
  • Nagaan welke gevolgen de sluiting zou hebben op personeelsvlak.
  • Nagaan welke de verhouding winst/verlies is op pedagogisch vlak.
  • “Argumentatie” maken  op financieel, pedagogisch en organisatorisch vlak zowel voor interne als externe communicatie.

   

  Bespreking in de Schoolraad.

  Er wordt sterk de nadruk gelegd op de gevolgen voor de kinderen (aanpassingsproblematiek). Een ouder merkt op dat het financiële in zulke situaties vaak teveel primeert. Men vraagt veel aandacht voor de opvang van de kinderen. Tijdens een opvolgingsvergadering (januari 2013) wordt dit punt herhaald.

  De directie haalt aan dat er nu al verre voorbereidingen zijn: o.a. organisatie van een sportdag voor de kinderen van de Olmenlaan in Rollegem in oktober.

  Verder wordt er opgemerkt dat de kinderen weliswaar in een andere schoolomgeving komen (andere cultuur, groter geheel, misschien niet meer dat knusse van een klein schooltje, …), maar dat de algemene structuur en aanpak  gelijk zal zijn.

  De vraag wordt gesteld over het busvervoer.

  De kinderen blijven rechthebbend op gratis busvervoer tot einde schoolloopbaan in het BLO.

                                                                                                                                

   -   Wat betekent het voor de ouders en evt. familie (vooral grootouders worden

              genoemd).

              De afstand speelt een rol, de confrontatie met kinderen met grotere

              beperkingen (rolwagens, …). Daarover volgt er een groepsgesprek met begrip voor

              elkaars standpunt en beleving met verwijzing naar de verwerkingsproblematiek.

        

  • De Schoolraad vraagt aandacht voor gepaste informatie naar de ouders toe.

  Men vraagt nu al informatie te geven aan de ouders  met de afspraak de stand van zaken geregeld te communiceren.

  We vernemen dat een deel van de ouders zich ook al vragen stellen en hun bezorgdheid hebben geuit (“wat betekent dat voor ons kind en het verder schoolverloop).

  De allochtone ouders moeten eveneens op een aangepaste manier geïnformeerd worden. De vraag rond gesprekken met tolk wordt gesteld. Annabel Roobrouck informeert de directie over evt. mogelijkheden en Hanne Verledens (onderwijsopbouwwerkster van de stad Kortrijk) zal gecontacteerd worden.

   

  • Concrete afspraken

  De ouders worden nog deze week geïnformeerd over een ouderavond waarop de problematiek besproken wordt. Dit wordt ingelast op een geplande ouderavond in oktober.

  De directie en het team zoeken voor elke ouder (vooral allochtone) welke de beste benaderingswijze is.

  De Schoolraad stelt vast dat er een grote bekommernis is vanuit het team om de ouders zo correct en aangepast mogelijk te informeren met begrip voor hun bekommernissen.

   

  Volgende vergadering: 6 of 13 november 2012 19.30 uur te Rollegem.

           De agenda zoals vorige keer afgesproken werd, blijft: info door Geert Verpoest over:

           “de Kindervriend als dienstencentrum” visie, evolutie, realisaties, … .

           Wim Camelbeke contacteert Geert Verpoest en spreekt vaste datum af.

            Bij het begin van die Schoolraad zal een korte info zijn over de stand van zaken.

  Raf Vandemaele

  PS. Nog voor het verslag doorgestuurd werd, vernemen wij van de directie dat ALLE ouders gezegd hebben te zullen gaan naar de geplande ouderavond in oktober.

   

 • Initiatieven voor de Ouders Enter description here.

  Zoals elk jaar zal er in De Kindervriend een studiedag doorgaan rond autisme. Dit jaar is het thema "Autisme binnen de leefgroep".

  Er zullen twee identieke sessies georganiseerd worden, op dinsdag 3 maart:

  - van 08u45-11u30

  - van 13u15-16u00

  Beide sessies gaan door in de vergaderzaal (naast het onthaal).

  Gastspreker is Steven Degrieck van Autisme Centraal.

  Indien u wenst in te schrijven graag een mail naar

  receptie(_AT_)kindervriend.be

 • De Kindervriend Leeft! Enter description here.
 • NIEUWSBRIEVEN Enter description here.
 • Het Schoolreglement Enter description here.
 • Het charter van collectieve rechten en plichten Enter description here.
 • Maandmenu Enter description here.

17/10/2017 17:08:07Stacks Image 2653
Stacks Image 2656
Stacks Image 2659
Stacks Image 2662
Stacks Image 2667
Stacks Image 2670
Stacks Image 2673
Stacks Image 2676