• Gebruikersraad Enter description here.

  Verslag gebruikersraad 14/05/2018

   

  Aanwezigen: Katrien Staelens, Nico Courtens, Annick Mauroo, Melissa Buyse, Sara Mermans, Evelien Vandekerckhove, Els Vandenbulcke, Vanessa Vermeiren, Emmy D’Heere, Magali Wante, Wim Camelbeke, Silvie Cauwenberghs, Heidi Theuninck

   

  Gastspreker: Arne Vangheluwe

   

  Verontschuldigd:, Caroline Combes, Nathalie Mattheeuws, Geert Verpoest, Heidi Seynaeve, Danny Decoene, Cindy Mortier, Sofie Dewulf, Leen Van Meerhaeghe

   

   

  1. Goedkeuring vorig verslag

   

  1. Vakantiewerking

   

  1. Voorstelling Fladder door Arne

   

  • Samenwerking vzw De Stroom en De Kindervriend
  • 1 week in Deerlijk, 2 weken in Menen (in plaats van in Moorsele)
  • Enthousiaste vrijwilligers zijn nog steeds welkom
  • Deerlijk volzet, in Menen nog enkele plaatsen
  • Speelpleinwerking voor kinderen met een beperking en hun brussen
  • Sponsorproject: fladder-mobiel
  • Meer info: of

   

  1. Vakantie in de Kindervriend

   

  • Wat met afwezigheden? Indien kinderen niet aansluiten met een “geldig excuus” zullen deze dagen niet in mindering gebracht worden bij de toekenning van het aantal dagen volgend jaar. Er is echter geen garantie dat die dagen in een andere vakantieperiode kunnen “ingehaald” worden: kinderen kunnen wel op een wachtlijst geplaatst worden.
  • Er volgt nog een bevraging bij ouders rond het toegekende pakket: toereikend? Te ruim?
  • Bedenkingen: werken met een toegekend pakket is lastig voor alle partijen, ouders van kinderen binnen dagopvang hebben sowieso al een lange periode waarin ze opvang moeten regelen, bezorgdheid bij ouders is dat er nog zal gesnoeid worden in het aantal dagen doordat ze nu bijvoorbeeld een kamp uitproberen…

   

   

  1. Oudercontacten

   

  Overlopen van de nieuwe timing/planning

  Belangrijkste wijzigingen: meer contact met therapeuten en extra tijd voor de nieuwe ouders. (zie planning in bijlage)

   

  1. Clusterwerking binnen de school

   

  Binnen de school werden clusters gevormd: 1 cluster omvat 3 klassen, dit zijn grotendeels zelfsturende teams. Elke maandagmorgen is er overleg per cluster, zij nemen de organisatie van bijvoorbeeld vervangingen zelf op, plannen uitstappen en de noodzakelijke begeleiding…

  Voordeel: iedereen is vertrouwd met de groep kinderen waarmee men moet werken, ook bij vervangingen. Interims worden ingewerkt door mensen van de cluster, iedereen is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de cluster…

   

   

  1. Website

   

  Stand van zaken:

  • Doelgroep: in eerste instantie voor nieuwe ouders, doorverwijzers… er zal dus niet veel gewerkt worden met bijlagen, info voor ouders m.b.t. het dagdagelijks leven in de Kindervriend
  • Gemeenschappelijk portaal: van daaruit kan doorgeklikt worden naar de school, het MFC en het revalidatiecentrum

   

  Vraag van ouders: kan er gewerkt worden met een kalender, een agenda die misschien ook toegankelijk gemaakt kan worden voor de kinderen/jongeren zelf?

  Planning op dit niveau is heel gedetailleerd en wellicht niet haalbaar voor een website. Dit lijkt eerder iets voor een blog en een gesloten facebookgroepje.

   

  1. Music for Life

   

  Vanuit de vorige vergadering nemen we mee dat ouders zich willen engageren om iets op touw te zetten t.v.v. in het kader van Music for Life.

  Eveline maakt een uitnodiging op die verspreid wordt naar alle ouders. Op maandag 4 juni om 20u houden we een eerste bijeenkomst.

  Ideeën: iets bakken, kinderen iets laten doen, fladder-mobiel inzetten, ontbijt, optreden…

   

  1. Planning

   

  Data gebruikersraad 2018-2019:

  15 oktober

  18 februari

  20 mei

   

  Najaar 2018: buso-beurs

  Voorjaar 2019: ouderavond Magenta

   

  1. Varia

   

  Ferre verlaat de Kindervriend… We wensen Ferre en zijn ouders veel succes in de nieuwe stek (Lovendegem, De Triangel). Een welgemeende dank aan mama voor jarenlange inzet in de Gebruikersraad.

  Ook Géraldine zal per 1 september niet meer naar de Kindervriend komen, ook voor haar (en haar ouders) het allerbeste in de nieuwe school. Bedankt Caroline voor je engagement!

   

   

   

   

  _____________________________________________________________________

   

  Datum volgende gebruikersraad maandag 15 oktober 20.00u

  Verslaggever: Heidi

   

 • Schoolraad Enter description here.

  Verslag Schoolraad dd. 17 september 2012

  Aanwezig: Annabel Roobrouck, Griet Pottie (Olmenlaan), Fabrice Vallez, Frauke Cosaert, Siska Buysschaert, Nathalie Mattheeuws, Wim Camelbeke, Raf Vandemaele

  Verontschuldigd: Mieke Van Moerkerke, Barbara Vande Walle

  Ontslagnemend: Petra Derycke

  Agenda: Enig punt en reden voor deze extra bijeenkomst van de Schoolraad teneinde advies te formuleren aan het Schoolbestuur: eventuele reorganisatie van de afdeling  de Olmenlaan met name een mogelijke sluiting ervan.

  • Wim Camelbeke schetst de situatie van de afdeling de Olmenlaan in het licht van een mogelijke sluiting.
  • Hij kreeg van het Schoolbestuur de opdracht de Schoolraad in september samen te roepen om de procedure tot reorganisatie (evt. sluiting) te starten.
  • Het geheel wordt geschetst vanuit financieel standpunt, vanuit pedagogisch oogpunt en eventuele gevolgen voor het personeel.
  • Financieel.

  Er wordt verwezen naar het masterplan: herinrichting van de gebouwen in de Kindervriend.

  Er moet, bij de herinrichting van de gebouwen rekening gehouden worden met de noden, de zorgvragen van de kinderen die er nu zijn en de komende jaren zullen opgenomen worden.

  Er is een grote stijging van kinderen met grotere zorgvragen. Er zijn ook veel kleuters met grotere beperkingen (o.a. qua mobiliteit, rolwagengebruik, slaapbehoeften tijdens de dag, …). Nu zijn er al klassen die geen speeltijd hebben omwille van de problemen voor geschikte opvang van de kinderen op de speelplaats.

  Bovendien zal, als de voorstellen van het Ministerie van Onderwijs goedgekeurd worden, een nieuwe attestering komen. De kinderen T2 (Olmenlaan en Kindervriend Rollegem) worden nog meer de kinderen met de meeste zorgen en minder schools aanbod. Dit omwille van de nieuwe bepaling van kinderen T2 (lagere intellectuele mogelijkheden).

   

  In de Olmenlaan zijn nu nog 18 kinderen. Dit schooljaar was er maar 1 nieuwe inschrijving en er zijn 5 schoolverlaters. De verhouding aantal personeel tegenover aantal kinderen in Olmenlaan in vergelijking met de Kindervriend Rollegem, is niet meer evenredig (onverantwoord verschillend).

  In de Kindervriend moeten daardoor grotere groepen gevormd worden.

   

  Er moet uitdrukkelijk vermeld worden dat in de Olmenlaan het personeel een ‘totaal opdracht heeft’: alle opvang tijdens de speeltijd en over de middag, regeling van alle aspecten van een schoolgebeuren (organisatie oudercontacten, … ) wordt door hetzelfde team verzorgd.

  Pedagogisch

  De vraag stelt zich of het pedagogisch verantwoord is om zoveel personeel te concentreren in de Olmenlaan. In de afdeling te Rollegem moeten daardoor grotere groepen gevormd worden.

  Bij eventuele sluiting moet voldoende aandacht besteed worden aan de opvang van de kinderen van de Olmenlaan.

  Personeel

  Eventuele sluiting van de Olmenlaan is voor het personeel uiteraard moeilijk en kan gevolgen hebben voor hun statuut en het personeelsbestand in zijn totaliteit van de scholengemeenschap.

  Opdracht vanuit het Schoolbestuur en afspraken

      

      -      De procedure tot eventuele sluiting moet opgestart worden in september 2012.

              Daartoe moet ook contact genomen worden met het diocees en het VVKBUO.

              Alle overlegorganen moeten (o.a. de Schoolraad ) bijeengeroepen worden.

       -      Het kostenplaatje van een  eventuele sluiting moeten in kaart gebracht worden (o.a.

              Agion contacteren i.v.m. de lening en gevolgen van evt. sluiting).

   

  • Er worden geen substantiële investeringen gedaan in de Olmenlaan.
  • De problematiek van evt. sluiting moet besproken worden met de kloostergemeenschap en de deken (gevolgen voor de Erfpacht)
  • Gevolgen nagaan op infrastructureel gebied in de Kindervriend te Rollegem voor de opvang van de leerlingen die overkomen van de Olmenlaan .
  • Nagaan welke gevolgen de sluiting zou hebben op personeelsvlak.
  • Nagaan welke de verhouding winst/verlies is op pedagogisch vlak.
  • “Argumentatie” maken  op financieel, pedagogisch en organisatorisch vlak zowel voor interne als externe communicatie.

   

  Bespreking in de Schoolraad.

  Er wordt sterk de nadruk gelegd op de gevolgen voor de kinderen (aanpassingsproblematiek). Een ouder merkt op dat het financiële in zulke situaties vaak teveel primeert. Men vraagt veel aandacht voor de opvang van de kinderen. Tijdens een opvolgingsvergadering (januari 2013) wordt dit punt herhaald.

  De directie haalt aan dat er nu al verre voorbereidingen zijn: o.a. organisatie van een sportdag voor de kinderen van de Olmenlaan in Rollegem in oktober.

  Verder wordt er opgemerkt dat de kinderen weliswaar in een andere schoolomgeving komen (andere cultuur, groter geheel, misschien niet meer dat knusse van een klein schooltje, …), maar dat de algemene structuur en aanpak  gelijk zal zijn.

  De vraag wordt gesteld over het busvervoer.

  De kinderen blijven rechthebbend op gratis busvervoer tot einde schoolloopbaan in het BLO.

                                                                                                                                

   -   Wat betekent het voor de ouders en evt. familie (vooral grootouders worden

              genoemd).

              De afstand speelt een rol, de confrontatie met kinderen met grotere

              beperkingen (rolwagens, …). Daarover volgt er een groepsgesprek met begrip voor

              elkaars standpunt en beleving met verwijzing naar de verwerkingsproblematiek.

        

  • De Schoolraad vraagt aandacht voor gepaste informatie naar de ouders toe.

  Men vraagt nu al informatie te geven aan de ouders  met de afspraak de stand van zaken geregeld te communiceren.

  We vernemen dat een deel van de ouders zich ook al vragen stellen en hun bezorgdheid hebben geuit (“wat betekent dat voor ons kind en het verder schoolverloop).

  De allochtone ouders moeten eveneens op een aangepaste manier geïnformeerd worden. De vraag rond gesprekken met tolk wordt gesteld. Annabel Roobrouck informeert de directie over evt. mogelijkheden en Hanne Verledens (onderwijsopbouwwerkster van de stad Kortrijk) zal gecontacteerd worden.

   

  • Concrete afspraken

  De ouders worden nog deze week geïnformeerd over een ouderavond waarop de problematiek besproken wordt. Dit wordt ingelast op een geplande ouderavond in oktober.

  De directie en het team zoeken voor elke ouder (vooral allochtone) welke de beste benaderingswijze is.

  De Schoolraad stelt vast dat er een grote bekommernis is vanuit het team om de ouders zo correct en aangepast mogelijk te informeren met begrip voor hun bekommernissen.

   

  Volgende vergadering: 6 of 13 november 2012 19.30 uur te Rollegem.

           De agenda zoals vorige keer afgesproken werd, blijft: info door Geert Verpoest over:

           “de Kindervriend als dienstencentrum” visie, evolutie, realisaties, … .

           Wim Camelbeke contacteert Geert Verpoest en spreekt vaste datum af.

            Bij het begin van die Schoolraad zal een korte info zijn over de stand van zaken.

  Raf Vandemaele

  PS. Nog voor het verslag doorgestuurd werd, vernemen wij van de directie dat ALLE ouders gezegd hebben te zullen gaan naar de geplande ouderavond in oktober.

   

 • Initiatieven voor de Ouders Enter description here.

  Zoals elk jaar zal er in De Kindervriend een studiedag doorgaan rond autisme. Dit jaar is het thema "Autisme binnen de leefgroep".

  Er zullen twee identieke sessies georganiseerd worden, op dinsdag 3 maart:

  - van 08u45-11u30

  - van 13u15-16u00

  Beide sessies gaan door in de vergaderzaal (naast het onthaal).

  Gastspreker is Steven Degrieck van Autisme Centraal.

  Indien u wenst in te schrijven graag een mail naar

  receptie(_AT_)kindervriend.be

 • De Kindervriend Leeft! Enter description here.
 • NIEUWSBRIEVEN Enter description here.
 • Het Schoolreglement Enter description here.
 • Het charter van collectieve rechten en plichten Enter description here.
 • Maandmenu Enter description here.

20/11/2018 15:09:25Stacks Image 2653
Stacks Image 2656
Stacks Image 2659
Stacks Image 2662
Stacks Image 2667
Stacks Image 2670
Stacks Image 2673
Stacks Image 2676