CSS3 Button Design Css3Menu.com


Onze procedure van aanmelding tot revalidatie

1. Aanmelding
De ouders van het kind met leerproblemen nemen telefonisch of persoonlijk contact op met het centrum met de vraag naar onderzoek en revalidatie. Ze hebben een eerste gesprek met de directeur, psychologe of maatschappelijk werker. Er wordt gevraagd naar algemene gegevens zoals adres, geboortedatum en leerjaar van het kind en er vindt een eerste verkenning van de problemen plaats. Ouders en kind worden uitgenodigd voor het intakegesprek.
2. Intake
Het kind komt met de ouder(s) bij de psychologe voor een grondige kennismaking met de situatie en de problemen van het kind en het huidig functioneren van kind en gezin. Zo verkrijgt men een duidelijker beeld van het kind met problemen binnen zijn gezin. Voor de psychologe wordt vanuit dit gesprek duidelijk welke aspecten zullen moeten onderzocht worden. Er worden op het einde van het gesprek (of eventueel wat later, telefonisch) afspraken vastgelegd voor het bilan bij de verschillende therapeuten.
3. Bilan
Wij werken multidisciplinair: dit wil zeggen dat het kind onderzocht wordt vanuit verschillende invalshoeken:

  • De logopedist(e): onderzoekt het talig functioneren van het kind (taalbegrip, taaldenken, spreken, lezen, schrijven, spellen, …).
  • De ergotherapeut(e): onderzoekt of het kind constructief kan omgaan met materiaal, de fijne motoriek, de visueel-ruimtelijke vermogens, het rekenen, …
  • Een psychomotorisch therapeut(e): buigt zich over de grove en/of fijne motoriek, het lichaamsschema, de psychomotoriek, de visueel-ruimtelijke vermogens, …
  • De psycholo(o)g(e): gaat de cognitieve aspecten van het kind na (intelligentie, aandacht, geheugen en cognitieve stijl), evenals de sociaal-emotionele en gedragsmatige aspecten.
  • Het kind wordt ook gezien door onze kinderarts voor een volledige medisch onderzoek. Het kind komt dus 4 à 5 keer naar het centrum (telkens 1 u 15’) voor het bilan.

4. Adviesgesprek
Als het bilan afgewerkt is komen de therapeuten van alle disciplines samen tijdens een teamvergadering. Alle onderzoeksresultaten worden samen besproken en we komen tot een diagnose en een advies voor de toekomst. Het kan zijn dat het kind geen therapie nodig heeft waardoor het dossier wordt afgesloten. In bepaalde gevallen heeft het kind geen “multidisciplinaire” revalidatie nodig en wordt verwezen naar een andere soort hulpverlening. Indien het kind wel multidisciplinaire revalidatie behoeft vragen wij de goedkeuring van het RIZIV aan om te starten met revalidatie voor het kind in ons centrum.

5. Revalidatie
Na goedkeuring van het RIZIV kan de multidisciplinaire revalidatie worden opgestart.
De revalidatie voor kinderen uit het gewone onderwijs valt op:

  • Maandag van 8 u 30 tot 10 u 30 en van 16 u 00 tot 18 u 00
  • Woensdagnamiddag van 12 u 45 tot 18 u 00
  • Donderdag van 13 u tot 14 u 30 en van 16 u 00 tot 18 u 00


6. Financieel
Mits een goedkeuring van de mutualiteit in de tegemoetkoming in de revalidatiekosten moet de client enkel het remgeld betalen. (= € 1,60 vanaf 01/07/2009)

20/11/2018 15:10:34Stacks Image 2532
Stacks Image 2535
Stacks Image 2538
Stacks Image 2541
Stacks Image 2546
Stacks Image 2549
Stacks Image 2552
Stacks Image 2555